Maryland Checklist - Family: Family not established - all-time (Total: 11)   

PhotosCommon NameGenusSpeciesCategoryFamilyOrderClassKingdom
1  No Common NameLeprahypothamnolica LichensFamily not establishedOrder not establishedAscomycetesFungi
2  No Common NameLepramultipunctoides LichensFamily not establishedOrder not establishedAscomycetesFungi
3  Pustule Crust LichenLeprapustulata LichensFamily not establishedOrder not establishedAscomycetesFungi
4  Waghorne's Pore LichenLeprawaghornei LichensFamily not establishedOrder not establishedAscomycetesFungi
5  No Common NameLichenoconiumerodens LichensFamily not establishedOrder not establishedClass not establishedFungi
6  No Common NameLichenoconiumlecanorae LichensFamily not establishedOrder not establishedClass not establishedFungi
7  No Common NameLichenodiplislecanorae LichensFamily not establishedOrder not establishedClass not establishedFungi
8  No Common NameMinutoexcipulamariana LichensFamily not establishedOrder not establishedClass not establishedFungi
9 American Tuckermannopsis LichenTuckermannopsisamericana LichensFamily not establishedOrder not establishedClass not establishedFungi
10 Fringed Wrinkle-LichenTuckermannopsisciliaris LichensFamily not establishedOrder not establishedClass not establishedFungi
11  Powdered Wart LichenVariolariatrachythallina LichensFamily not establishedOrder not establishedClass not establishedFungi
View Hidden TaxaView Bibliography