Maryland Checklist - Genus: Aythya - all-time (Total: 6)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 CanvasbackAythyavalisineria 368BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
2 RedheadAythyaamericana 283BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
3 Ring-necked DuckAythyacollaris 579BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
4 Tufted DuckAythyafuligula 33BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
5 Greater ScaupAythyamarila 251BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
6 Lesser ScaupAythyaaffinis 352BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
View Hidden TaxaView Bibliography