Maryland Checklist - Genus: Aythya - all-time (Total: 6)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 CanvasbackAythyavalisineria 443BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
2 RedheadAythyaamericana 313BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
3 Ring-necked DuckAythyacollaris 672BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
4 Tufted DuckAythyafuligula 37BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
5 Greater ScaupAythyamarila 282BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
6 Lesser ScaupAythyaaffinis 388BirdsAnatidaeAnseriformesAvesAnimalia
View Hidden TaxaView Bibliography