Maryland Checklist - Genus: Dasyatis - all-time (Total: 4)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 Bluntnose StingrayDasyatissay 3Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
2 Southern StingrayDasyatisamericana 5Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
3 Atlantic StingrayDasyatissabina 18Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
4  Roughtail StingrayDasyatiscentroura 0Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
View Bibliography