Maryland Checklist - Genus: Somatochlora - all-time (Total: 7)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 Ski-tipped EmeraldSomatochloraelongata 24DragonfliesCorduliidaeOdonataInsectaAnimalia
2 Fine-lined EmeraldSomatochlorafilosa 32DragonfliesCorduliidaeOdonataInsectaAnimalia
3 Coppery EmeraldSomatochlorageorgiana 5DragonfliesCorduliidaeOdonataInsectaAnimalia
4 Mocha EmeraldSomatochloralinearis 54DragonfliesCorduliidaeOdonataInsectaAnimalia
5 Treetop EmeraldSomatochloraprovocans 18DragonfliesCorduliidaeOdonataInsectaAnimalia
6 Brush-tipped EmeraldSomatochlorawalshii 2DragonfliesCorduliidaeOdonataInsectaAnimalia
7 Clamp-tipped EmeraldSomatochloratenebrosa 53DragonfliesCorduliidaeOdonataInsectaAnimalia
View Bibliography