Maryland Checklist - Family: Dasyatidae - all-time (Total: 5)   PhotosCommon NameGenusSpeciesRecords  CategoryFamilyOrderClassKingdom
1 Southern StingrayDasyatisamericana 5Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
2 Atlantic StingrayDasyatissabina 18Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
3  Pelagic StingrayPteroplatytrygonviolacea 0Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
4  Roughtail StingrayDasyatiscentroura 0Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
5 Bluntnose StingrayDasyatissay 3Sharks and RaysDasyatidaeMyliobatiformesChondrichthyesAnimalia
View Bibliography